TEMSİL SÖZLEŞMESİ YAPILAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN LİSTESİ


STANDART LİSANS SÖZLEŞMELERİ


DAĞITILAMAYAN GELİRLER

Birliğin 2. olağanüstü genel kurulunda kabul edilen tüzüğünde dağıtlamayan gelirlerle ilgili aşağıdaki madde bulunmaktadır.

MADDE 42- Gelirlerden; meslek birliklerince temsil edilen hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak ilgili hak sahiplerinin tespit edilememesi veya ulaşılamaması nedeniyle 40 ıncı maddede belirlenen tarihe kadar dağıtılamayan miktarlar, Birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur. Birlik, hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için 40 ıncı maddede belirlenen sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, üyelerine ve temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır. Bu bilgiler arasında, mümkün olduğu ölçüde, eserin adı, hak sahibinin adı, ilgili yayımcı veya yapımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler yer alır. Alınan tedbirlerin sonuçsuz kalması halinde meslek birliği, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlar. Birlikçe hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile dağıtım yönergesi kapsamında kullanılır.