Üyelik için istenilenler

Yaptığınız belgeselleri BSB arşivine birer DVD olarak vermeniz, aşağıdaki linkten BSB Üyelik Formu‘nu indirdikten sonra ilgili yerleri doldurup ıslak imzanız ile iletişim adresimize postalamanız gerekmektedir.

BSB ÜYE BAŞVURU FORMU_2018

YETKİ BELGESİ

Üyelik Başvurusu İçin gerekli Evraklar

Üyelik Başvuru Formu (Meslek kısmı Yönetmen veya Metin Yazarı/Senaryo Yazarı ya da Özgün Müzik Bestecisi olarak doldurulması gerekmektedir.)

Üyeliğin Kabulünden Önce Üyeliğin Kabulünden Sonra
*Filmografya *İkametgâh
*Özgeçmiş *Nüfus Cüzdanı Sureti
*Eserlerinden Birer Örnek *4 Fotoğraf
*100 TL Giriş Aidatı
*25 YTL Aylık Aidat
*Eserler İçin Yetki Belgesi Verilmesi

Giriş aidatını ve de aylık aidatı
BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Türkiye İşbankası Pangaltı Şubesi Hesap No: 10 41 946720
İBAN: TR1 6000 6400 0001 1041 0946 720
numaralı hesaba açıklamalı olarak yatırılıp dekont gönderilebilir ya da elden de verebilirsiniz.

Resmi üyelik koşullarına ilişkin tüzüğümüzde yer alan bilgiler:

Bu meslek birliği, “Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7’nci maddesi uyarınca sinema eseri sahipleri alanında faaliyet gösterir.

Birliğin Amacı

Madde 2- BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin amacı, üyelerinin sanatsal, sosyal, ekonomik, yasal özlük haklarına sahip çıkmak, mali ve manevi haklarını korumak, geliştirmek ve mesleğin saygınlığını koruyup geliştirmek ve üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlayarak yeni belgeselciler, belgesel sinemacılar, yönetmenler, yapımcılar, belgesel özgün müzik bestecileri, senaryo ve diyalog yazarları yetiştirerek, sinema ve belgesel sinema mesleki standartlarını oluşturmaktır.

Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

  1. Belgesel sinemanın gelişmesi, yaygınlaşması, benimsenmesi ve öğrenilmesi amacıyla kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, açık oturum vb. toplantılar düzenlemek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak.
  2. Belgesel film yapımını teşvik etmek ve yapım için gerekli malzeme, ekip ve ekipman sağlanması için destek vermek.
  3. Ulusal ve uluslararası festivaller, konferanslar, belgesel film gösterileri ve eğitim çalışmaları yapmak ve bunlara katılmak.
  4. Mesleğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına olanak sağlayacak bilgi, belge, proje, film vb. görsel malzeme arşivi oluşturmak, kitaplık ve videotek kurmak ve bunları ilgili yönetmeliğe göre yönetmek.
  5. Üyeleri arasında iletişimi gerçekleştirmek ve birlik çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere, belgesel sinema ve video filmleri ve CD-ROM gibi her türlü görsel malzeme hazırlamak, bülten, bildiri, gazete ve dergi yayınlamak, İnternette web sayfası açmak, yayınlamak ve düzenlemek vb. İnternet ve başkaca tüm yayın ağları içinde iletişim bağlantıları kurmak.

Üyelik Kriterleri

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 8. maddesi hükümleri uyarınca Sinema eserlerinde;

“Yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler”

Anılan yasa hükmü gözetilerek;

ASIL ÜYE :

“En az bir Belgesel/Sineme eserlerinde Yönetmen, Senaryo/metin/diyalog yazarı ve özgün müzik bestecisi olarak, eser sahibi veya eser sahiplerinden olmak” birliğe üye olma ölçütü olarak, kabul edilir.

Bu ölçüt esas olmakla birlikte, birlik üyeliği için ilgili belgesel/sinema eserinin Yönetim Kurulu tarafından belgesel/sinema eseri olarak kabul görür ve tüzük hükümlerinin diğer şartlarını yerine getirmesi ve gerekli belgelerin sunması koşulu ile, asıl üyeliğe kabul edilir.

YARARLANAN ÜYE:

Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler, yararlanan Üye olarak kabul edilir.

Bu ölçüt esas olmakla birlikte, birlik yararlanan üyeliği için ilgili olan belgesel/sinema eserinin Yönetim Kurulu tarafından belgesel/sinema eseri olarak kabul görmesi ve tüzük hükümlerinin diğer şartlarını yerine getirmesi ve gerekli belgelerin sunması koşulu ile yararlanan üyeliğe kabul edilir.

Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 15- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler meslek birliğine yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular, yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgiliye yazıyla duyurulur.

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 11-Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes birliğe üye olabilir. Üyeler, Birlik Tüzüğü’nün 13’üncü ve 14’üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Aynı alandaki her eser türü için bir tek meslek birliğine üye olunur. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

En yakın zaman da gelecekte biraraya gelmek dileği ile.