YOLA ÇIKARKEN

Belgesel Sinemacılar Birliği Kuruluş Manifestosu (1997)

Belgesel Sinemacılar Birliği,
Belgesel Sinemacı kimliklerin örgütlendiği sivil bir oluşumdur…
Bu cümleden olarak BSB,
Sivil kültürün bütün unsurları ile
geçekleşmesinin zorunluluğunu ve
bu zorunluluğun önemli bir boyutu olarak
BELGESEL SİNEMANIN vazgeçilmezliğini içtenlikle savunur.

Toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasını,
kültürel sürekliliğin sağlanmasını ve doğaya sahip çıkılmasını
temel varoluş gerekçesi olarak kabul eden BSB,
bütün zamanlara tanıklığın, hayata bilgi ve
yaratıcılıkla müdahale etmenin ve geleceğin tasarımının,
Belgesel Sinemanın kurumsallaşması ile ivme kazanacağının ayrındadır…

İnsan ve hayata özne olarak bakan BSB,
bütün evrensel değerlerin, insanlığın ortak mirası olduğunu kabul eder ve
bu mirasa sahip olmanın, toplumların kendisiyle hesaplaşmalarından ve
kendisini tanımalarından geçtiğini ileri sürerken,
Belgesel Sinemanın ayrıcalığına işaret eder…

Kendi kimliğini, kendi dili ve kendi kavramları ve
kendi sözcükleri ve kendi kuralları ile açıklamanın arayışı içinde olan BSB,
kendi özgürlük alanını yaratmayı ve bağımsızlığını hedef olarak saptarken,
düşünme, ifade etme, yaratma,üretme gibi
kavramlara ayrım gözetmeden sahip çıkmanın,
onları tıkayan kanallar açıldıkça, dünyayı yaşanır kılacağını bilir….

Estetik kaygısını, her alanda öneren BSB,
bütün yüzleri ile gerçeğin toplumsallaşmasının yanı başına,
düş kurmaktan korkmamayı ve düş kurma yeteneğini geliştirmeyi önerirken,
kendi etiğini, kendini ve toplumu geliştirmenin
çıkış noktası olarak hep gündemde tutar…

Belgesel Sinemacılar Birliği,
kendini gerçekleştirmenin bütün bu anlamlarının,
ifadesini örgütlenmede bulacağının bilinci ile, analitik, gönüllü ve
aktif katılıma, güvene, doğrudan demokrasiye ve
ortak kabul bilincine dayalı bir yapıyı ve
böylesi bir yapının öz disiplinlerini şart koşar,
ihtiyaçlarının belirlediği diğer bütün örgütlenme biçimlerini de
bu anlayışın liderliğinde birleştirir…

Belgesel filmin ve Belgesel Sinema kuramının üretilmesinin,
bilimin ve sanatın disiplinleri ile güçleneceğine inanan BSB,
kendi iç disiplinlerinin geliştirilmesini kurduğu yapı ve
yapısal halkalar içinde korur.

BSB, düş ortağı ve yol arkadaşı olan, kuramcı ve/veya da
üretici Belgesel Sinemacıların ve Belgesel Sinemacı olmak isteyenlerin
bu bakışı ve sorumluluğu yaşama biçimi olarak kabul ettiklerini varsayar.